تماس با توس شکن خراسان

کارخانه
V Oblouku 800
252 43 Praha – Průhonice

تلفن کارخانه : 3 - 2400752 511 98+
info@toosshekan.com

فاکس : 8437824 511 98+
همراه : 09153161270

دفتر مرکزی
شهرک صنعتی - ( ماشین ابزار ) فن آوری برتر
خیابان صنعت 2 ، سالن شماره 120

تلفن کارخانه : 3 - 2400752 511 98+
info@toosshekan.com

فاکس : 8437824 511 98+
همراه : 09153161270

جهت ارتباط با تیم فروش توس شکن